Proje ara raporunu ne zaman teslim etmeliyim?

Proje başlangıcı. tarihinden itibaren 6 aylık dönemlerde ara raporların sisteme yüklenmesi gerekir. Proje ara raporunun, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 1 ay içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri de dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü 2 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

Proje başvurusunda konferans desteği yazabilir miyim?

BAP projeleri kapsamında aşağıdaki kurallar çerçevesinde konferans desteği verilmektedir. Lisansüstü Tez projelerinde sadece araştırma görevlilerine; Avrupa ve Yakın Kıta 3.500.- TL ABD ve Uzak Kıta 5.000.-TL destek veirlmektedir.   Diğer projelerde; Avrupa ve Yakın Kıta 6.500.- TL ABD ve Uzak Kıta 10.000.-TL destek sağlanmaktadır.

Harcama kalemi değişikliğini nasıl yaparım? Ne zaman Sonuçlanır?

bapsis.itu.edu.tr sistemi Yardımcı Bilgiler menüsünde yer alan "Devam Eden Projelerde Değişiklik Talepleri, Rapor ve Yayın İşlemleri Klavuzu"nda yer alan adımları izleyerek harcama kalemi değişikliğinde bulunabilirsiniz. Harcama kalemi değişiklikleri komisyon gündeminde görüşülmektedir. Toplantı durumuna göre sonuçlanma süreleri değişiklik göstermektedir. Sonuçlanan konisyon kararı ile ilgili proje yürütücüsüne mail ile bildirim yapılmaktadır. ayrıca bapsis üzerinde de durum takibi yapılabilmektedir.

Projelerdeki yayın şartı nedir?

Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır. 1. Desteklenen GAP projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması beklenir. 2. Sanat ve Tasarım alanındaki tüm projeler için; performansa dayalı ses veya görüntü kaydı; bilimsel yayınla veya kamu veya özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde belgelenmiş ve uygulanmış bina, çevre, eser, mekan veya obje tasarımı; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş her türlü proje çıktısı veya sergi düzenlenmiş olması faaliyetleri de proje çıktısı olarak kabul edilir. Proje yürütücüleri tarafından ilgili faaliyetin kapsamı ve niteliğini değerlendirmeye yetecek düzeyde kanıtlayıcı belge(ler) ile yapılacak başvuru sonrasında, ilgili faaliyetin BAP Komisyonu tarafından geçerli sayılması durumunda, Sanat ve Tasarım alanındaki projeler için ayrıca herhangi bir yayın koşulu aranmaz. 3. Desteklenen ÖNAP projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde en az iki tam metin makale olarak yayınlanması beklenir. 4. Desteklenen DOSAP projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması beklenir. 5. Desteklenen Doktora Tez (eğer burs desteği verilmiş ise) projelerin sonuçlarının proje sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde tam metin makale olarak yayınlanması beklenir. 6. Herhangi bir yayın, yayında birden fazla proje kapsamında üretildiği belirtilmiş olsa dahi yalnızca bir projenin yayın şartının sağlanması amacıyla kullanılabilir. 7. Sonuçlarından patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

Doktora/Yüksek Lisans normal öğrenim sürem bitti fakat tezim için uzatma aldım projemi ne yapmalıyım?

Normal öğrenim süresi bittikten sonra herhangi bir harcama işlemi yapılamaz. Bununla beraber yürütücünün diğer projelerinin de bloke olmaması için projesi süresinin bitmesine 1 ay kala tezin bitirileceği tarihe kadar ek süre talebinde bulunulması gereklidir.

Yüksek Lisans/Doktora Proje başvurularını kimler yapabilir?

Lisansüstü tez projelerinde öğrencinin danışmanı başvuru yapabilmektedir. Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde ve tez aşamasında olması  gerekir. Normal öğrenim süresi; Yüksek Lisans için 2 Yıl (4 yarıyıl) , Doktora için 4 yıldır. (8 yarıyıl).

Tübitak projelerinin kurum payı kullanım süresi ne kadardır, hangi kapsamda kullanılır, süreç nasıl işlemektedir?

2015 yılından önce başlayan Tübitak projeleri 2015 yılı öncesi başlayan projelerde Kurum hissesi Bölüm/Enstitü payında ibarettir; proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim yetkilisinin (Bölüm başkanı / Enstitü müdürü) yazılı talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Kurum payları sarf/cihaz/hizmet ve yolluk ödemelerinde; harcamalar Ar-Ge kapsamında olmak kaydıyla kullanılmaktadır. Ar-Ge kapsamında olmayan harcamaların Tübitak tarafından iadesi istenmekte olup, bu konuda sorumluluk kurum payı harcama yetkilisindedir. Kurum Payı, diğer harcamalar gibi doğrudan temin veya avans yoluyla harcanır. Kurum payı harcamalarının da diğer kalemlerdeki harcamalar gibi proje bitiş tarihinden önce yapılması gerekmektedir. 2015 yılı ve sonrasında sonra başlayan Tübitak projeleri 2015 yılı ve sonrasında başlayan projelerde kurum paylarının kullanım süresi proje bitiş tarihinden itibaren 3 aydır. Kurum payları sarf/cihaz/hizmet ve yolluk ödemelerinde; harcamalar Ar-Ge kapsamında olmak kaydıyla kullanılmaktadır. Ar-Ge kapsamında olmayan harcamaların Tübitak tarafından iadesi istenmekte olup, bu konuda sorumluluk kurum payı harcama yetkilisindedir. Kurum payları harcamalarında; Bölüm Kurum Payında Bölüm Başkanı, Dekanlık Kurum payında ise Dekan Harcama Yetkilisi olarak belirlenmiştir. Dekan ve Bölüm Başkanı projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde AR-GE faaliyetleri kapsamındaki alımlar için, Proje yürütücüsünün onayına ihtiyaç olmadan bu payı kullanabilirler. Rektörlük Kurum Hissesi payının harcanmasında ise Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı Harcama Yetkilisidir.   Kurum payı yazısı örneğine İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir: http://bap.itu.edu.tr

Proje başvurusunda hangi kalemler için bütçe yazabilirim?

Makine Teçhizat, Sarf Malzemesi, Kırtasiye (750 TL ), Hizmet alımı ve Seyahat (Araştırma amaçlı ve Konferans Desteği)  kalemleri için ödenek talabinde bulunabilirsiniz.

Ek ödenek/bütçe talebinde bulunabilir miyim?

bapsis.itu.edu.tr sisteminden aşağıdaki koşullarda ek bütçe talebinde bulunabilirsiniz; Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı destek üst limitini geçmemek üzere, desteklenen proje bütçesinin en fazla %50’ i ile sınırlıdır. Ek bütçe talep ile ilgili klavuza bapsis.itu.edu.tr sistemi yardımcı bilgiler menüsünde yer alan "Devam Eden Projelerde Değişiklik Talepleri, Rapor ve Yayın İşlemleri Klavuzu" dan ulaşılabilirsiniz.

TÜBİTAK Projeme ARDEB PTS sistemi üzerinden bursiyer ekledim, bursiyerliğin başlatılması için ne yapmam gerekiyor?

TÜBİTAK tarafından bursiyerliği kabul edilen bursiyerler için, http://bap.itu.edu.tr/dokumanlar/tubitak-projeleri/burs linki altındaki SGK Bursiyer Bilgi Formu doldurulurak BAP Birimine teslim edilir. BAP Biriminin SGK girişi yaptığı tarih bursiyerlik başlama tarihidir. Bu formun ekine ARDEB PTS sisteminden alınan TÜBİTAK'ın Bursiyeri onayladığına dair yazı, Müstahaklık Belgesi ve Kimlik Fotokopisi eklenmelidir.  Eğer bursiyer aynı zamanda kamu kurumunda  çalışıyorsa (Arş. Gör., Uzman V.b.) bursiyerliğin başlatılması için sadece TÜBİTAK'ın Bursiyeri onayladığına dair yazı yeterlidir.

MYS sisteminde Muhasebeye gönder tuşu çalışmıyor ne yapmalıyım.

Zaman zaman  MYS sisteminde sorunlar olabilmektedir. Bu durumda bir süre sonra tekrardan muhasebeye gönder tuşuna basmayı deneyebilir veya onayı kaldırıp tekrar onaylayıp muhasebeye gönder tuşuna basılabilir.Problem hala devam ediyorsa ödeme emri numarasını belirterek Bap Birimine mail atmanız gerekmektedir.

Projem kabul edildi ne yapmalıyım?

bapsis.itu.edu.tr adresinden kabul edilen projeniz için sözleşmeyi indirip imzalamanız ve ekleriyle birlikte Fakültenizin/Entitünüzün ilgili personeline teslim etmeniz gereklidir. Süreç ile ilgili görsel anlatımın da yer aldığı detaylı bilgiye; bapsis.itu.edu.tr sistemindeki yardımcı bilgiler menüsünde yer alan "Proje Destek Talebi Kabul Edilen Araştırmacıların Birime Teslim Etmesi Gereken Belgeler " dokümanından ulaşabilirsiniz.

Projemi kapatmak için hangi dokümanları hazırlamam gerekir.

Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise ilgili birimlerce onaylanmış tezin, elektronik ortamdaki nüshasını, Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Lisansüstü tez projeleri için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de sonuç raporu ile birlikte sunmaları zorunludur. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunulur. Çalışmanın BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz. Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem veya konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.Proje Sonuçlarının

Ek süre talebinde bulunabilir miyim?

Bilmsel Araştırma Projeleri  Uygulama Uygulama Yönergesi, madde 18 gereği  "Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 1 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir." Bu süreden sonra ek süre talebi yapılamamaktadır. Lisansüstü projelerde proje süresi bitmesine rağmen öğrencinin mezun olmaması koşuluyla ek süre talebinde bulunulabilir.

Proje bütçe limitleri ne kadardır?

bapsis.itu.edu.tr sistemi yardımcı bilgiler menüsünde yer alan "Destek Programları Özet Tablosu" nda tüm projelere ait destek üst limitleri mevcuttur.

Alacağım mal/hizmet döviz cinsinden, nasıl bir yol izlemeliyim?

Standart satınalma süreci devam etmekte olup, yurtiçi döviz cinsi satınalımlarda faturanın kesildiği tarihteki Döviz alış (en düşük olan) kurundan hesaplanarak işlem yapılmaktadır. Firmalar faturaları buna göre düzenlemelidir.

Burs Ödemesi için gerekli evraklar nelerdir ve ne zaman teslim edilmelidir?

http://bap.itu.edu.tr/dokumanlar/tubitak-projeleri/burs  linki altında yer alan TÜBİTAK Bursiyer Bilgi Formu hangi ay için dolduruluyorsa o ayın 5'i ile 15'i arası BAP Birimine teslim edilmelidir. Bu bilgi formuna istinaden hazırlanan ÖEB Belgesi ise aynı ayın 25'ine kadar BAP'a teslim edilmelidir.

Proje sonuç raporunu zamanında teslim etmezsem ne olur?

Proje sonuç raporunu, proje bitiş tarihinden itibaren 2 ay içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilip BAP Komisyonu tarafından karara bağlanıncaya kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 1 ay içerisinde sonuç raporun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne, sonuç raporun sunularak BAP Komisyonunda karara bağlandığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 3 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve BAP Komisyonunun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, verilecek ek süre ile proje için kullanılmış önceki sürelerin toplamı 36 aydan fazla olamaz.

BAP projem kapsamında mal/hizmet nasıl alırım?

bapsis.tiu.edu.tr sistemi yardımcı bilgiler menüsünde yer alan "Proje Kapsamında Mal/Hizmet Alımı Klavuzu" nda satın alma ile ilgili detay bilgiye ulaşabilirsiniz.

Proje ara/sonuç rapor formunu nerden indirebilirim?

bapsis.itu.edu.tr adresinde Gerekli Belgeler menüsünde Ara/Sonuç Rapor Formu yer almaktadır

Aynı anda kaç projede görev alabilirim?

Araştırmacıların proje yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir:   Araştırmacılar eş zamanlı olarak, birer adet GAP, ÖNAP, LÖKAP ve DOSAP projesi yürütebilirler. Aynı anda en fazla üç projede görev alabilirler.   Araştırmacılar aynı anda bir Yüksek Lisans Tez Projesinde yürütücü olarak görev alabilirler. Araştırmacıların akademik performanslarına dayalı olarak 3 adet daha doktora tez projesi desteği sağlanabilir. Araştırmacı akademik performansları BAP Komisyonu tarafından araştırmacının görev yaptığı fakültedeki durumu gözetilerek değerlendirilir.  

Proje ara/sonuç raporunu ekledim ne zaman sonuçlanır?

Proje Ara/Sonuç Raporları BAP Komisyonunu gündemine alınıp görüşüldükten sonra sonuçlandırılır. Süreç bapsis.itu.edu.tr sisteminizdeki proje işlemlerinden takip edilebilir.

Proje başvurusunda tez basımı yapabilir miyim?

Tez basımı desteklenmemektedir.

Ayın içerisinde bursiyerliğim kabul edildi, burs ücretim nasıl hesaplanmaktadır?

TÜBİTAK bursları 30 günlük ay hesabı yapılarak ödenmektedir. Birimimiz tarafından SGK'sı yapılarak bursiyerliği o ay içerisinde başlatılan bursiyerin başladığı tarihten itibaren gün hesabı yapılarak ilk ayki burs miktarı hesaplanır. Örnek: 20 Kasım da başlayan bursiyer eğer aylık 3000 TL burs alıyorsa. 20-30 Kasım için 11 gün bursu haketmiş demektir ve  3000/30*11=1100 TL olarak ilk ay bursunu alacaktır. Ancak ilgili ay içerisinde 5 günden fazla bursiyer olarak görev yapmak gerekmektedir. 5 gün den az gün için ödeme yapılmaz.

Bursiyeri projeden çıkarmak için ne yapmamız gerekmektedir.

TÜBİTAK sisteminden çıkarılma işlemi yürütücü tarafından yapılıp ilgili bursiyerin T.C Kimlik numarasınında bulunduğu bir dilekçe bap birimine getirilmesi gerekmektedir.

Projemin süresi bitti ne yapmalıyım?

Süresi biten projelerin sonuç raporu hazırlanarak kapatılması gerekir. Süresi bitmiş projeler için ek süre talebi yapılmamaktadır.

Başvurular ne zaman açılıyor ve ne kadar sürüyor?

Başvurlar; Yılda 2 defa Mart ve Eylül Dönemlerinde tüm proje türleri için yapılmaktadır. LÖKAP ve Araştırma Başlangıç Projeleri tüm yıl boyunca başvuruya açıktır.

Proje başvuruları ne kadar sürede değerlendiriliyor?

Değerlendirme süreci projenin tipine göre değişiklik göstermektedir. Başvurunuzun durumunu bapsis.itu.edu.tr adresinde takip edebilirsiniz.

Projemden revizyon istendi ne yapacağım?

bapsis.itu.edu.tr sisteminden ilgili projeyi seçip, istenen revizyonlar yapıldıktan sonra sistem üzerinden revizyonun tamamlanması gerekir.

Proje İle ilgili bilgilere ( Proje no, Proje Süresi, Bütçe v.b.) nerden ulaşabilirim?

Proje ile ilgili tüm bilgilere bapsis.itu.edu.tr adreinden ilgili projeye tıklayarak ualaşbilirsiniz.

Tübitak projelerinde Doğrudan Temin yönteminde süreç nasıl işlemektedir?

1. Aşama belgelerinin tesliminden sonra BAP birimi tarafından alım onayı verilmekte, 2. Aşama belgelerinin tesliminden sonra da alım yapılan firmanın hesabına doğrudan ödeme yapılmaktadır. Tübitak projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 1. Aşama belgeleri Alımı yapabilmek için piyasa fiyat araştırma tutanağı ve onay belgesiyle birlikte; makina-teçhizat alımlarında teknik şartname, sarf malzemesi alımlarında malzeme listesi, hizmet alımlarında hizmet gerekçesi ve en az üç firmanın fiyat teklifi ile 2 nüsha halinde teslim edilmelidir. Tübitak projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 2. Aşama belgeleri Fatura, Taşınır İşlem Fişi (Mal ve Malzeme alımlarında istenir), Muayene Raporu, Vergi Borcu Yazısı (alım yapılan firmadan temin edilmeli ve güncel tarihli olmalıdır) Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir: http://bap.itu.edu.tr

Projelere Kimler Başvurabilir?

Doktora unvanı almış ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılar başvuru yapabilmektedir.

BAP projesi kapsamında sehayat harcaması nasıl yapabilirim?

bapsis.tiu.edu.tr sistemi yardımcı bilgiler menüsünde yer alan "Proje Kapsamında Seyahat Harcaması Klavuzu" nda seyahat harcaması ile ilgili detay bilgiye ulaşabilirsiniz.

Burs tutarını arttırmak istiyoruz ne yapmalıyız?

TÜBİTAK projesinde burs arttırmak için busiyer kaleminde yeterli bütçe varsa hesaplanıp TÜBİTAK'a talep yazısı yollanması gerekmektedir. Talep'e gelen onay yazısı geldikten sonra bursiyer bilgi formları ile birlikte bap birimine iletilmesi gerekmektedir.

AB projelerinde yolluk ödemelerinde veya avans kapamalarında gerekli belgeler nelerdir?

Fakülteden/enstitüden alınan görevlendirme Uçak (elektronik bilet) veya otobüs bileti Yurtdışı yolluk için pasaport kimlik ve mühür sayfalarının fotokopisi Varsa kongre katılım ücreti faturası veya ödeme dekontu Varsa konaklama faturası Varsa taksi fişleri, otobüs, tren biletleri

BAP projesi kapsamında seyahat için avans alabilir miyim?

Belirlenen seyahat için ayrılan ödeneğin yarısı kadar tutarda avans talebinde bulunabilirsiniz.

BAP projesi kapsamında mal/hizmet için avans alabilir miyim?

Zorunlu haller dışında BAP projesi kapsamında avans verilmemektedir.

Ödeme için gerekli belgeleri teslim ettim firmaya ödeme ne zaman yapılır?

İlgili firmaya ödemeler evrakların eksiksiz olrak BAP birimine teslim edilmesinden sonra ortalama 10 iş günü içerinde yapılır.

Tübitak projelerinde yapılan alımlar için fatura kestirilirken hangi bilgilere gerek duyulmaktadır?

Faturalar proje numarası belirtilerek kurum adına düzenlenir ("İTÜ REKTÖRLÜĞÜ .........NO'LU TÜBİTAK PROJESİ Ayazağa Yerleşkesi, Sarıyer/İSTANBUL") Ayrıca faturada vergi dairesi kısmına "SARIYER VERGİ DAİRESİ" ve vergi numarası kısmına da "481 054 9377" yazılmalıdır. Fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa araştırmacı ve/veya satın alma işlemini yürüten görevli tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek imzalanır.

Bursiyerlik kapsamında tarafıma yapılan sigorta türü nedir?

Bursiyerlere  İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası(GSS) sigortası yapılmaktadır. Eğer bursiyer ailesi veya eşinin üzerinden GSS'den faydalanıyorsa   GSS yapılmamakta ve işkazası ve meslek hastalığı sigortası yapılmaktadır.

Proje sözleşmesini gönderdim ne zaman onaylanır?

Proje sözleşmeleri Rektör Yardımcısı tarafından takriben 5 iş günü içinde onaylanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) projelerinde Doğrudan Temin yönteminde süreç nasıl işlemektedir?

1. Aşama belgelerinin tesliminden sonra BAP birimi tarafından alım onayı verilmekte, 2. Aşama belgelerinin tesliminden sonra da alım yapılan firmanın hesabına doğrudan ödeme yapılmaktadır. AB projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 1. Aşama belgeleri Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı (3 fiyat teklifi ile birlikte) Onay Belgesi Makina-teçhizat alımlarında teknik şartname Sarf malzemesi alımlarında malzeme listesi Hizmet alımlarında hizmet gerekçesi AB projelerinde Doğrudan Temin yönteminde istenen 2. Aşama belgeleri Fatura(lar) Her fatura için bir adet muayene raporu 2000 TL ve üzeri alımlarda firmanın güncel vergi borcu yazısı 1000 TL ve üzeri hizmet alımlarda firmadan ıslak imzalı kaşeli hakediş raporu makina-teçhizat alımlarında fakülteden/enstitüden alınan taşınır işlem fişi Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir: http://bap.itu.edu.tr

Tübitak projelerinde avans alınabilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Avans Senedi, Mutemet Yazısı (Projeden yürütücü haricinde bir kişinin avans talep etmesi durumunda istenmektedir) Yolluk avanslarında en erken seyahatten 15 gün önce başvuruda bulunulabilmektedir, görevlendirme yazıları da avans senediyle birlikte teslim edilmelidir. Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir: http://bap.itu.edu.tr Harcama Talimatı Onay Belgesi ve Ödeme Emri Belgesi MYS üzerinden BAP Birimi personeli tarafından düzenlenmektedir.

TÜBİTAK Burs Bilgi Formu birden fazla sayfa olarak çıkmaktadır. Ne yapmalıyım?

Yazdırma işlemi yapılırken bir sayfaya sığdır işlemi yapılabilir.Buna rağmen tek sayfa çıktı alınamıyorsa imza atan kişilerin ilk sayfaya paraf atması gerekmektedir.

Tübitak projelerinde avans taleplerinde üst limit ne kadardır?

Yurtiçi alımlarda 30.000,00 TL'ye, yurtdışı alımlarda 60.000,00 TL.’ye kadar; yurtdışı yolluk avanslarında Avrupa için 2.500,00 TL., Amerika ve Uzakdoğu için 3.500,00 TL.’ye kadar avans alınabilir. Mal-Hizmet alımları ile Yolluk avansları farklı olacağından hepsi için ayrı ayrı avans talebinde bulunulmalıdır.

AB projelerinde avans kapama süresi nedir?

Yolluk avanslarında görevlendirmenin sona ermesinden itibaren 30 gün Diğer avanslarda paranın yattığı günü takip eden 1 ay içinde

Özel bir şirkette çalışmaktayım bursiyerlik için Sigorta girişi yaptırmama gerek var mıdır?

Kamu Kurumu çalışanı  hariç özel sektör çalışanı da Bap Birimi tarafından sigortalanmaktadır.

Burs ücretleri ne zaman yatmaktadır?

Evrakları zamanında teslim eden bursiyerlerin ücretleri mucbir bir neden olmadığı sürece bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde hesaplarına yatmaktadır.

Tübitak projelerinde Doğrudan Temin yöntemiyle yapılacak alımlarda üst limit ne kadardır?

Piyasa fiyat araştırması sonucunda çıkan ortalama fiyatın 300.000,00 TL+ KDV den az olması ve teklif verebilecek en az üç firmanın bulunması durumunda TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği 22/ç  bendi uyarınca doğrudan temin ile alım yapılabilir.

Tübitak projelerinde ticari işletme/vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden yapılan hizmet alımlarının ödemesi nasıl yapılmaktadır, hangi belgeler gerekmektedir?

Ticari işletme/vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden yapılan hizmet alımlarında Çeşitli Ödemeler Bordrosu kullanılır. Ayrıca Onay Belgesi ve hizmet alımı yapılan kişinin kimlik fotokopisi de Fakültenizin/Entitünüzün ilgili personeline ulaştırılmalıdır. 2018 yılı için 14.800 TL'ye kadar %15 Gelir vergisi kesintisi yapılır. Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir: http://bap.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7447

Tübitak projelerinde Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemeleri için hangi belgeler gerekmektedir?

Ödül ve ikramiye ödemesi için TÜBİTAK tarafından Proje yürütücüsüne gönderilen rapor kabul yazısı ve ekinde yer alan ödemeler tablosu belgeleri BAP Birimine iletilir. Bu belgelere istinaden gerekli ödeme belgeleri BAP birimi tarafından hazırlanır.

Provizyon Müstehaklık Belgesi alamıyorum ne yapmalıyım?

Bursiyerler Konu hakkında hızlı olarak bap birimine durumu bildirmesi gerekmektedir.

SGk girişi yapılarak bursiyerliğim başlatıldı ancak burs evraklarımı çeşitli nedenlerle getiremedim geriye dönük ödeme alabilir miyim?

Sgk girişi yapıldıktan sonra geriye dönük ödeme yapılabilir.

Ödeme emri belgesine nasıl ulaşabilirim?

MYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi no, proje numarası veya bursiyerin T.C Kimlik numarası üzerinden arama yapılarak ilgili ödeme emrine ulaşılır.

AB projeleri yolluk avansı için gerekli belgeler nelerdir?

Fakülteden/enstitüden alınan görevlendirme Talep yazısı

Tübitak projelerinde avans kapatılabilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Mahsup Kesin Hesap Formu, Fatura, Muayene Raporu, Taşınır İşlem Fişi (makine-teçhizat alınması durumunda), İade Dekontu (alınan avans tutarından daha azının harcandığı durumlarda) Form örneklerine ve ek bilgilere İTÜ BAP sitesinden ulaşılabilir: http://bap.itu.edu.tr

Tübitak projelerinde avans iadesi nasıl yapılmaktadır?

Avans iadeleri proje hesabına, Vakıfbank üzerinden, alıcı kısmına İTÜ-Strateji, açıklama kısmına da proje numarası ve “avans iadesi” ifadesi yazılarak yapılmalı, iade dekontunun fotokopisi de BAP birimine iletilmelidir.

TÜBİTAK proje sözleşme suretlerinin BAP Birimine teslimi gerekli midir?

Proje sözleşmeleri; ARDEB Proje Takip Sistemi PTS'ye “pdf” formatında ve "projeno.pdf" adlı dosya ile proje yürütücülerine iletilmektedir. Proje yürütücülerinin “projeno.pdf” dosyasından ulaşacakları onaylı proje sözleşmesi ve bütçe tablosunu Fakültelerinin/Entitülerinin ilgili personeline teslim etmeleri gerekmektedir.

Projede gerçekleştirme görevlisini değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Değişiklik yapılacak kişinin T.C kimlik numarası adı soyadı ve mail bilgisini Bap Birimine Mail olarak atılmalıdır.

Projem kabul edildi, ne yapmalıyım?

Proje yürütücü ve araştırmacı belgeleri için AB Ofisine başvurmalısınız. Banka hesabı açılması için bap.itu.edu.tr adresinde yer alan dilekçeyi birime ulaştırmalısınız. Projenin gerçekleştirme görevlisini bildiren dilekçe vermelisiniz.

AB projelerinde Doğrudan Temin üst limiti nedir?

AB ve Uluslararası Hibe Yönetmeliğine göre 150.000 Euroya kadar alımlara doğrudan temin yöntemi uygulanır.

MYS sistemi üzerinde gerçekleştirme görevlileri kimler olabilir?

Proje yürütücüsünün belirleyeceği üniversitemizde kadrolu olarak görev yapan akademik veya idari personel gerçekleştirme görevlisi olarak görev alabilir.

AB projelerinde avans kapatılabilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Fatura(lar) Her fatura için bir adet muayene raporu 1000 TL ve üzeri hizmet alımlarda firmadan ıslak imzalı kaşeli hakediş raporu makina-teçhizat alımlarında fakülteden/enstitüden alınan taşınır işlem fişi Artan tutar varsa iade dekontu (ilgili döviz hesabına yapılan döviz transferine ait olmalı, alıcı adı İTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmalı, açıklamada “avans iadesi” ifadesi ile mutemedin adı yazmalıdır)

AB projelerinde Faturada hangi bilgiler olmalıdır?

Alıcı: İTÜ Rektörlüğü …………………… AB Projesi Sarıyer V.D. 481 054 9377   KDV Muafiyeti olması durumunda: ….. tarih ve ……. sayılı KDV İstisna Belgesine istinaden KDV hesaplanmamıştır.

Ödeme Emri Belgesini dikey yerine yatay çıkardım bu önemli midir?

Ödeme Emri Belgesi dikey formatta çıktı alınması gerekmektedir. Yatay format kabul edilmemektedir.

Ödeme Emri Belgesini dikey yerine yatay çıkardım bu önemli midir?

Ödeme Emri Belgesi dikey formatta çıktı alınması gerekmektedir. Yatay format kabul edilmemektedir.

AB projelerinde avans alınabilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Gerekçeli ve açıklamalı avans talebi yazısı Makina-teçhizat alımlarında teknik şartname

AB projelerinde yürütücü ve araştırmacı teşviki, fikri çıktılar vb. ödemeler için hangi belgeler gerekmektedir?

Gerekçeli ve açıklamalı talep yazısı Proje sözleşmesinde isteniyorsa çalışma zaman çizelgesi

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024