Ön Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları yılları merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir. İlgili kanunlarına göre, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı ödenecek avanslar kendilerine veya şahsi mutemetlerine verilebilir. Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılır. Yılları merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans verilebilir. İlgili kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı avans verilebilir. Yetkili mercilerce ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücretler avans olarak verilebilir. Üniversitemiz birimlerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilmek istenen avanslara ve kredilere ait Muhasebe İşlem Fişlerinin birimimize ulaşmasının ardından gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgililerin banka hesaplarına aktarılır. Avans ve kredilere ait mahsup işlemi mevzuata uygun olarak ilgili memur tarafından gerçekleştirilir. Mahsup işleminde, avans ve kredinin konusunu teşkil eden fatura ve onay belgesi aranır. Mahsup süresi avanslarda avansın alındığı tarihten itibaren 1 ay, kredilerde ise 3 aydır. Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.

Vezne İşlemleri Nelerdir?

Öğrenci katkı payı, vergi, nakdi teminat vb. tahsilât işlemleri muhasebe servisince kesilen Muhasebe İşlem Fişlerine istinaden vezne servisince tahsil edilir. Teminat mektupları geçici ve kesin olmak üzere ikiye ayrılır. İlgililer tarafından getirilen teminat mektupları muhasebeleştirme işlemi yapıldıktan sonra kasada muhafaza edilir. Teminat mektupları mevzuatına uygun olarak vekâlet, SGK ve vergi borcuna bakılarak ilgililere iade edilir. Kasa fazlası sistemine girişi yapılarak, banka yetkililerine teslimat müzekkeresi imzalatılarak bankaya gönderilir. Bankaca yapılan tahsilâtlar dekontların muhasebe birimine gelmesinden itibaren mevzuatına uygun olarak muhasebeleştirilir.

yatırmam gereken ücreti yanlışlıkla sizin 5437 nolu hesabınıza yatırdım. Ne yapmalıyım ?

IBAN no, Tc kimlik numaranız ve iletişim bilgilerinizi de içeren bir dilekçe ile başkanlığımıza müracaat etmeniz halinde hesabımıza yatırdığınız tutar dilekçede belirttiğiniz IBAN numarasına ödenir.

İcra İş ve İşlemleri Nelerdir?

Hukuk Müşavirliğinden ve İcra Dairelerinden gelen haciz ve icra ile ilgili yazılar incelenerek Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimine  sevk edilir. Gelen yazılar ilgili personelce kontrol edilerek kesinti defterine isim, borç tutarı, kesinti oranı ve alacaklı kısımları işlenerek, ilgili icra daireleri ve Harcama Birimleri ile yazışmalar yapılır. Sistemindeki veriler ile kesinti defterindeki veriler karşılaştırılması yapılır. Hata varsa düzeltilir. Maaş kesinti listeleri ilgili memur tarafından kontrol edilir. Sistemdeki veriler ile karşılaştırılması yapılır. Hata mevcutsa düzeltme işlemi gerçekleştirilir. Kanunda belirtilen icra dairelerinin hesaplarına aktarılır.

Mevzuata İlişkin Talepler Nelerdir?

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, harcama birimlerince istenilen bilgileri sağlamak ve malî konularda danışmanlık hizmeti vermekle yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu, yetki ve görevleri çerçevesinde oluşturma ve bilgilendirme işlemlerini yürütmektedir.

Hizmet İçi Eğitime İlişkin Talepler Nelerdir?

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev alanına ilişkin mevzuat değişikliklerinin kurum personeline aktarılmasına yönelik çeşitli eğitimler düzenler ve diğer kurumların eğitimlerine katılmalarına ilişkin organizasyon sağlanır.

Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Vize İşlemleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tabidir. Bu sözleşmeler Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen cetveller ile tip sözleşme ve ilgili kanunlara, diğer mevzuatına, bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen sözleşmeler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Kamu Zararı Kişilerden Alacaklar İş ve İşlemleri Nasıl Yapılır?

Harcama Birimlerinden, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen, ilgili yetkili tarafından  havale edilen istifa, izin onayı gibi istirdat onayı (borç evrağı) kontrol edilip, belge ekleri incelenir ve alacağa ilişkin fazla ödemenin mahiyeti tespit edilir. Borç hesaplaması cetveli kontrol edilir. Tespit edilen borcun, Muhasebe İşlem Fişi kesilir. Kişi borcu dosyası açılır. Ayrıca ilgili personel tarafından numarasına göre dosyalama işlemi yapılarak takibe alınır. İlgiliye borcun ödenmesi için tebligat gerçekleştirilerek, kişinin borcunun anaparası ve faizi belirtilerek son ödeme günü verilir. İlgili tahsilât işlemi gerçekleşirse dosya kapatılır. Ödeme gerçekleşmez ise dosya Hukuk Müşavirliğine aktarılır ve icra takibine alınır.

Kamu İdarelerinin Hesap İşlemleri Nelerdir?

Kamu idarelerinin hesapları mali yıl esasına göre tutulur. bir mali yıl  başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsar. Bütün mali işlemleri kapsayan mali tablo, rapor, defter, cetveller ve sayım tutanaklarından oluşmakta ve görev başındaki muhasebe yetkilisi tarafından, mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere verilir. Bir örneği de muhasebe biriminde saklanır. Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir. Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay Başkanlığınca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (taşınır konsolide görevlisi) gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

San-Tez projelerinin sonuçlandırma işlemleri nasıl yapılır?

-Proje yürütücüsü tarafından, varsa ek süre dahil proje bitiş tarihini müteakip en fazla 2 ay içerisinde sonuç raporunun mali hususlarını içeren bölümü kurumun ilgili birimine teknik hususlarını içeren bölümü ise Bakanlığa teslim edilir. -Yapılan harcamaların proje bütçesi ile uygunluğu ve katkı payları kurum tarafından kontrol edilir. -Projeye ait “banka hesap dökümü” ve formatı Bakanlıkça belirlenen “Proje Sonuçlandırma Tutanağı” proje yürütücüsünün raporu teslim ettiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde kurum tarafından Bakanlığa teslim edilir. -Bakanlığa gönderilen proje sonuçlandırma tutanağı esas alınarak hesapta kalan bakiye firma ve Bakanlık hesaplarına iade edilir. -Proje sonuçlandırma işlemleri, varsa ek süre dâhil proje bitiş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanır.

İç denetim nedir? Kimler tarafından yerine getirilir?

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.

Otomasyon Sistemlerine İlişkin Talepler Nelerdir?

Üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Faaliyet Otomasyonu, İhale Otomasyonu, Taşınır Otomasyonu ve Muhasebe otomasyonlarının harcama birimleri tarafından kullanıma başlanması, sürekliliği ve eğitim çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Maaş, Ek ders, Yolluk, Mal, Hizmet ve Yapım İhalesi vb. Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Üniversitenin harcama birimlerinden gelen, kontrolü yapılan, Ödeme Emri Belgesi, Muhasebe Yetkilisine verilir. Yetkililerin imzaları, hak sahibinin kimliği, mevzuatta belirtilen belgelerin eklenip eklenmediği ve ödeme emri belgesindeki maddi hata kontrol edilir. Vezne servisince hak sahibinin banka hesabına aktarılır.

İSTKA tarafından hangi harcamalar uygun olmayan maliyet olarak sayılmaktadır?

-Proje hesabı dışından yapılan harcamalar, -Her ne sebeple olursa olsun projenin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden sonra düzenlenen faturalarla yapılan harcamalar, (Ödemelerin olası gecikmeler -ihale süreci, mal/hizmet teslimindeki gecikmeler, yurtdışı alım, gümrük işlemleri vb.- dikkate alınarak planlanması gerekmektedir.) -Üniversitemize ait işletmeler (döner sermaye vb.) ile proje ortakları veya iştiraklerinden yapılan alımlar, - Her türlü ceza, gecikme zammı, faiz, kur farkı vb. giderler, - Proje bütçesine göre süre/miktar kıstına uymayan harcamalar, (Örnek olarak, proje bütçesinde birim maliyeti 100-TL üzerinden 10 adet alınması için 1.000-TL ödenek ayrılan malzemeden 5 adet alım yapılması durumunda uygun maliyet 500-TL olacak, bu tutarın üzerindeki harcama uygun olmayan maliyet olarak kabul edilecektir.) -Proje yürütücüsü veya personeli tarafından İSTKA’ya gönderilen belgelerle (personle zaman çizelgesi vb.) uyumsuz/tutarsız olan harcamalar.

Yan Ödeme Cetvellerinin Vize İşlemleri Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9. maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeler ilgili birim tarafından kontrol edilir.

İSTKA proje hesaplarının işleyişi nasıldır?

İSTKA proje ödenekleri, gecelik repo ve 32 günlük blokeli-vadeli hesap olmak üzere iki yatırım aracı ile değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak; -Kullanılabilir ödenek, proje hesabı bakiyesi olup ödemelerin bu bakiyeye göre planlanması gerekmektedir. Blokeli vadeli hesaptan proje hesabına ödenek aktarımı yalnızca İSTKA talimatı yapılabilmektedir. Aktarım için proje yürütücüsü/koordinatörünün İSTKA’ya başvurusuyla birlikte blokeli hesabın vade bitimi dikkate alınmaktadır. -Gecelik repo işlemleri sebebiyle İSTKA hesaplarından ödemeler saat 14:30’a kadar yapılmaktadır.

Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri hangi birimlerden oluşur?

Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur.

Kesin Ödeme İşlemlerinin Yapılması Nasıl Gerçekleşir?

Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine Hata ve Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı Listesi düzenlenerek, yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Vize İşlemleri Nelerdir?

Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı Kamu İhale Kurumu tarafından doğrudan temin için belirlenen limit üstü mal ve hizmet alımları, sermaye giderleri ile her türlü sözleşme ve akitler ön kontrole tabidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir. Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde oluşturulan iki nüsha işlem dosyası harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce Başkanlığa gönderilir. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce en geç on işgünü içinde kontrol edilecektir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının bir nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama yetkilisine iletilir.

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevini aynı kişi yerine getirebilir mi?

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar.

Proje Ödeme İşlemleri Nelerdir?

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden gelen Tübitak, Santez, Avrupa Birliği, Farabi ve Özel Projelere ait ödeme emri belgesi, muhasebe işlem fişi ekindeki evraklar teslim alınır. Yetkililerin imzaları, hak sahibinin kimliği, mevzuatta belirtilen belgelerin eklenip eklenmediği, proje yöneticisinin kimliği ve ödeme emri belgesindeki maddi hata kontrol edilir. Vezne servisince hak sahibinin vergi, icra, SGK prim borcu sorgulanır. İlgili memur tarafından say2000i sisteminden kaydı gerçekleştirilen evraklar için gönderme emri belgesi hazırlanır, listesi kontrol edilerek imzalanır ve bankaya gönderilir.

Kesin Hesap İşlemleri Nelerdir?

Kesin hesap cetvel ve belgeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. Genel ve özel bütçeli kurumlarda KBS sisteminden alınan cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs ayının on beşine kadar Rektör ve Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanmış olarak Maliye Bakanlığına gönderilir.

Emanet İş ve İşlemleri Nelerdir?

Maaş ve ücretlerden kesilerek emanete alınan SGK primi, vergi, sendika aidatları, icra  vb.  kesintilerin sistemdeki onayı yapılmış evrakların kontrolü yapılır. Mevzuatına göre kesilen vergiler takip eden ayın yirmi üçüne kadar beyan edilip yirmi altısı akşamına kadar ilgili vergi dairesinin banka hesabına aktarılır.  Kefalet ve sendika aidatları ödemeleri, ilgili ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı ve ilgili sendikaların hesabına aktarılır.

UDAP projelerinin sonuçlandırma işlemleri nasıl yapılır?

-Proje yürütücüleri, AFAD internet sayfasında yayımlanacak sonuç raporu formatına uygun olarak hazırladıkları proje sonuç raporunu, projenin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna sunarlar. -Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, Yönlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan tutanak ile birlikte onaylanmak üzere Başkana sunulur. -AFAD tarafından desteklenen çağrılı ve güdümlü projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ve sınai ürünün mülkiyet hakkı AFAD’a aittir. -AFAD tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ve sınai ürün üzerinde AFAD bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Projenin sonucunda 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya çıkması durumunda proje yürütücüsü, 5846 sayılı Kanunda düzenlenen işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım gibi bütün mali hakları kapsayan basit ruhsatı AFAD’a sağlamakla yükümlüdür. Proje sonucunda ortaya çıkan fikrî ve sınai mülkiyet hakkının AFAD tarafından ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir olarak kaydedilir. -Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeler sonucunda ortaya çıkan ürünün üretim hakkı, bu hakkı kullanmak istemesi hâlinde projeyi yürüten kuruluşa verilebilir. Bu durumda AFAD, proje sonucunda ortaya çıkan ürün gelirinden proje sözleşmesine hüküm koymak suretiyle belirli bir ekonomik değer talep eder. -Sonuçlandırılan projelerde üretilen temel veya teknolojik bilgiler AFAD tarafından uygun bulunan süre içinde AFAD’a bağlı Türkiye Deprem Veri Merkezine aktarılır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacı nedir?

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir

San-Tez projelerinin hangi bütçe kalemleri arasında aktarım yapılamaz?

San-Tez projelerinde “Personel” kaleminden diğer kalemlere ve diğer kalemlerden “Seyahat” kalemine aktarım yapılamaz.

San-Tez projelerine ilişkin düzenlenen fatura ve diğer ödeme belgelerinde bulunması gereken bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

-San-Tez projeleri kapsamında düzenlenen tüm faturalar Üniversitemiz adına düzenlenmelidir. -Faturalarda proje kodu belirtilmelidir. -Faturanın açıklama kısmı, ilgili harcamanın proje bütçesinde belirtilen açıklamasına uygun ve tutarlı olarak doldurulmalıdır.

İSTKA projelerinde ödeme planlaması nasıl yapılmalıdır?

Ödeme planlamasında proje bütçesi esas olmakla birlikte gelir vergisi ve SGK ödemeleri sebebiyle proje personeli ücretlerine ve KDV tevkifatı, vergi-SGK borcu vb. bulunan firma ödemelerine öncelik tanınmalıdır. Söz konusu ödemeler için ödeme gününde proje hesap bakiyesinde yeterli tutarın bulunmasına dikkat edilmelidir.

Faaliyet Raporu İşlemleri Nelerdir?

Üst yazı ile birimlerden Faaliyet Raporlarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Faaliyet Raporu taslağı üzerinden hazırlanır. Doldurulan Birim Faaliyet Raporlarının çıktıları alınır ve Birimlerin üst yöneticilerine imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Birim Faaliyet Raporları konsolide edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır, Üniversite Faaliyet Raporu Rektörlük Makamının oluruna sunulur. Gerekli düzeltmeler yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı ‘’Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan’ını imzalar ve üst yönetici olarak Rektör ‘’İç Kontrol Güvence Beyanı’’nı imzalar. Basılan rapor Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilir. Sayıştay’dan gelen Uygunluk Bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Üniversite internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.

UDAP proje bütçelerinde değişiklik ve bütçe kalemleri arasında aktarım nasıl yapılır?

-Proje kapsamında alınan araç, gereç ve teçhizatın cinsinde değişiklik yapılmasına, projede öngörülmeyen yeni teçhizat alınmasına, proje kapsamında alınan teçhizatın proje süresince bakım ve onarımına yönelik giderlerin AFAD tarafından karşılanmasına proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun önerisi üzerine AFAD tarafından karar verilir. Ancak, proje bütçe kalemleri arasında aktarım yapılması ile ilgili hususlar proje sözleşmesinde düzenlenir. -Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan kişilerle ilgili değişiklik talepleri gerekçeleri ile birlikte proje yürütücüsü tarafından Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna iletilir. Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda karara bağlanır.

UDAP projelerine ilişkin düzenlenen fatura ve diğer ödeme belgelerinde bulunması gereken bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

-UDAP projeleri kapsamında düzenlenen tüm faturalar Üniversitemiz adına düzenlenmelidir. -Faturalarda proje kodu belirtilmelidir. -Faturanın açıklama kısmı, ilgili harcamanın proje bütçesinde belirtilen açıklamasına uygun ve tutarlı olarak doldurulmalıdır.

İSTKA projelerine ilişkin düzenlenen fatura ve diğer ödeme belgelerinde bulunması gereken bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Proje kapsamında düzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu ve gider pusulalarında proje kodu belirtilmelidir. -Faturanın açıklama kısmındaki ifade, ilgili harcamanın proje bütçesinde belirtilen açıklamayla aynı olmalıdır. Faturayı düzenleyen kurumun sisteminin izin vermemesi durumunda, fatura üzerine bütçe kalemine uygun olarak yapılacak açıklamanın eklenmelidir. -Faturanın birim/miktar, fiyat ve tutar kısımları proje bütçesine uygun olarak doldurulmalıdır. -Ödemesi yapılan faturalar üzerinde Üniversitemiz tarafından hiçbir değişiklik/düzeltme işlemi yapılamadığından faturaların doğru ve eksiksiz düzenlenmesi gerekmektedir. -Fatura ve diğer harcama belgelerinin örnekleri ilgili proje personelinde bulunmalıdır.

San-Tez projeleri kapsamında desteklenmeyen harcamalar hangileridir?

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak proje bütçesinde yer alan harcamalar dışında kalan harcamalar, -Proje ortağı firma ya da proje ortağı firmaya ait firmalardan yapılan mal ve hizmetlere ilişkin harcamalar.

San-Tez projelerinin yürütülmesine ilişkin hukuki dayanaklar nelerdir?

San-Tez projeleri 03.06.2011 tarih ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.maddesi; 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “San-Tez Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Uygulama Usul ve Esaslarına göre yürütülmektedir.

İç Kontrol Sistemi süreci nasıl işler?

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.  Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

San-Tez proje bütçesinde bulunan “proje kurum hissesi” nasıl kullanılır?

-Kurum hissesi proje bütçesinde ayrı bir kalem olarak belirlenir ve toplam proje bütçesine eklenir. -Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Kurum hissesi, proje hesabı dışında başka bir hesapta tutulamaz. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir. -Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren harcanamaz ve kalan miktar firma ve Bakanlığa projeye katkıları oranında iade edilir.

Faaliyet raporları kim tarafından ne kadar süre için hazırlanır?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İdarelerce Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin birim faaliyet raporu alt başlıklı 10. maddesinde; - "Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır" - "Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur"  - "Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir" denilmektedir.

UDAP projelerinin yürütülmesine ilişkin hukuki dayanaklar nelerdir?

UDAP projeleri 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3, 5, 12, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 27.04.2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetlemelik” ile yürütülmektedir.

Ödenek Aktarma ve Ek Ödenek İşlemleri Nelerdir?

Birimlerden gelen aktarma ve ek ödenek talepleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığınca yayınlanan Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilir. Kurum içi aktarmalar harcama birimleri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerçekleşir. Kurum içi aktarmalarda harcama birimleri taleplerinde bütçelerinde yer alan ödeneklerinin yetersiz kalan tertibi ile aktarma yapılacak tertibi de belirtirler. Uygun olmayan aktarma talepleri gerekçesi belirtilerek harcama birimlerine iade edilir. Mevzuat çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak işlemler e-bütçe sistemine giriş yapılır ve ödenek gönderme belgesi düzenlenir. Maliye Bakanlığı’nca sonuçlandırılması gereken talepler için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan gerekçeli bir üst yazı üst yönetimin onayına sunulur. Onaylanan yazı Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen aktarma ve ek ödenek işlemleri e-bütçe sisteminde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle serbest bırakılır.

Uygun Görüş Verilmeyen Mali Karar ve İşlemler Nelerdir?

Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemler, harcama yetkililerince ilgili birime yazılı olarak bildirilir. Birim tarafından bu tür işlemlerin kayıtları tutulacak ve aylık dönemler itibariyle Rektörlük Makamına bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Performans Programı İşlemleri Nelerdir?

Performans programı çalışmaları bütçe çalışmaları ile başlar. Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan Amaç ve Hedeflere uygun olarak o yıl gerçekleştirilecek Performans Hedefleri belirlenir. Üniversite birimlerine yazı ve şablon gönderilerek Üniversite Performans Programında yer verilecek bilgilere ilişkin tabloların doldurulması istenir. Birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Üniversite Performans Hedefleri ve Göstergeleri kesinleştirilir. Performans hedeflerinden sorumlu olan birimler belirlenir. Birim bütçeleri göz önüne alarak her performans hedefinin maliyeti hesaplanır. Performans Programının son düzenlemeleri yapılarak konsolide hale getirilir ve Rektörlük Makamının onayına sunulur. Performans Programı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize edilir, Üniversite bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bilgisine sunulur. Son hali verilen Performans Programı Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir ve Üniversite internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Ön mali kontrol neyi ifade eder?

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Red ve İade İşlemleri Nasıl Yapılır?

Red ve iadeler; bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilâttan fazla ve yersiz alındığı tespit edilen meblağların ilgililerine geri ödenmesi işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. İade talebi ile gelen evrakının ekleri kontrol edilerek maddi hata olup olmadığı tespit edilir. Sisteme giriş işlemi gerçekleştirilir. Kanunda belirtilen tarihte Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek ödemesi yapılır. Yetkililerin kontrol ve imzasından sonra ilgili personelce gönderme emri belgesi ile ilgilinin banka hesaplarına aktarılır.

Seyahat Kartı Listelerinin Vize İşlemleri Nelerdir?

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48. maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Stratejik plan hazırlamakla ilgili usul ve esasların belirlenmesinde yetki hangi kurumumuzdadır?

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama amacı nedir?

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması İşlemleri Nelerdir?

Ayrıntılı Finans Programının hazırlanmasına ilişkin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Maliye Bakanlığı’nca yayınlanır. Harcama birimleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını içeren Ayrıntılı Finans Programının ilişkin tekliflerini talimatta belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda hazırlayarak, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı ve sistem üzerinden gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilen Ayrıntılı Finans Programı teklifi, üst yönetim onayına sunularak Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finans Programı, detay dağılımları e-bütçe sistemine giriş yapılarak onaylanır. E-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finans Programı harcama birimlerine bir üst yazı ekinde gönderilir. Ayrıntılı Finans Programına uygun olarak ödenek gönderme belgesi düzenlenir ve ödenekler serbest bırakılır.

Bütçe Hazırlık İşlemleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili yazı yayınlanır. Harcama birimlerine bütçe tekliflerinin hazırlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından duyuru yazısı gönderilir. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanan bütçe teklifleri harcama birimlerden alınır. Bütçe teklifleri e-bütçe sistemine giriş yapılır. Konsolide edilen bütçe teklifleri üniversite yönetim kuruluna sunulur. Bütçe teklif girişleri tamamlandıktan sonra cari bütçe teklifini Maliye Bakanlığı’nca, Yatırım bütçe teklifini ise Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen bir tarihte bütçe görüşmeleri yapılır. Maliye Bakanlığı’nca onaylanan kurum bütçeleri konsolide edilerek oluşturulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bütçe ve Plan Komisyonu’na gönderilir. Komisyon toplantı gündemine uygun olarak Bütçe ve Plan Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri tamamlanır. Bütçe ve Plan Komisyonu’nda kurumlar itibariyle görüşülen merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı, genel kurulda da kurumlar itibariyle görüşülerek, resmi gazetede yayınlanarak kanunlaşır.

Kadro Dağılım Cetvellerinin Vize İşlemleri Nelerdir?

Kadro dağılım cetvelleri, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra gönderilen cetveller Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde kontrol edilir.

Öz Gelirlere İlişkin İşlemler Nelerdir?

Gelir tahsiline ilişkin banka dekontları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili gelir tertipleri belirlenir ve gelir kaydı yapılır. Gelir gerçekleşme durumuna göre ödenek gönderme belgesine bağlanarak serbest bırakılır. Gelir fazlasının oluşması halinde ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılır.

Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçları Nelerdir?

Yatırım programı resmi gazetede yayınlanır. Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 3’er aylık ve yıllık olarak istenilen yatırım programı gerçekleşme ve uygulama sonuçları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilir. Rektörlük Makamının onayı ile 3’er aylık gerçekleşme raporları Kalkınma Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, yıllık gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na üst yazı ile gönderilir ve ayrıca elektronik ortamda girişleri yapılır.

Geçici İşçi Pozisyonlarının Vize İşlemleri Nelerdir?

Harcama birimlerinde çalıştırılacak geçici işçi pozisyon sayılarının (adam/ay) aylar itibariyle dağılımının Maliye Bakanlığınca vizesi yapıldıktan sonra birimler itibariyle dağılımı gösteren cetveller kontrole tabidir. Geçici işçi pozisyonları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanma Süreçleri Nelerdir?

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması için Maliye Bakanlığı’nca gönderilen yazıya istinaden hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu üst yönetimin onayı alınarak bir üst yazı ile Maliye Bakanlığına gönderilir. Ayrıca söz konusu rapor Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna da duyurulur.

Sayıştay tarafından yapılan dış denetimin amacı nedir?

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,  kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024