FAALIYET RAPORU İŞLEMLERI NELERDIR?

Üst yazı ile birimlerden Faaliyet Raporlarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Faaliyet Raporu taslağı üzerinden hazırlanır.

Doldurulan Birim Faaliyet Raporlarının çıktıları alınır ve Birimlerin üst yöneticilerine imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Birim Faaliyet Raporları konsolide edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır, Üniversite Faaliyet Raporu Rektörlük Makamının oluruna sunulur. Gerekli düzeltmeler yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı ‘’Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan’ını imzalar ve üst yönetici olarak Rektör ‘’İç Kontrol Güvence Beyanı’’nı imzalar.

Basılan rapor Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilir. Sayıştay’dan gelen Uygunluk Bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Üniversite internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024