AYRıNTıLı FINANS PROGRAMıNıN HAZıRLANMASı İŞLEMLERI NELERDIR?

Ayrıntılı Finans Programının hazırlanmasına ilişkin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Maliye Bakanlığı’nca yayınlanır.

Harcama birimleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını içeren Ayrıntılı Finans Programının ilişkin tekliflerini talimatta belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda hazırlayarak, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı ve sistem üzerinden gönderir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilen Ayrıntılı Finans Programı teklifi, üst yönetim onayına sunularak Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finans Programı, detay dağılımları e-bütçe sistemine giriş yapılarak onaylanır.

E-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finans Programı harcama birimlerine bir üst yazı ekinde gönderilir. Ayrıntılı Finans Programına uygun olarak ödenek gönderme belgesi düzenlenir ve ödenekler serbest bırakılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024