PERFORMANS PROGRAMı İŞLEMLERI NELERDIR?

Performans programı çalışmaları bütçe çalışmaları ile başlar. Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan Amaç ve Hedeflere uygun olarak o yıl gerçekleştirilecek Performans Hedefleri belirlenir. Üniversite birimlerine yazı ve şablon gönderilerek Üniversite Performans Programında yer verilecek bilgilere ilişkin tabloların doldurulması istenir. Birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Üniversite Performans Hedefleri ve Göstergeleri kesinleştirilir.

Performans hedeflerinden sorumlu olan birimler belirlenir. Birim bütçeleri göz önüne alarak her performans hedefinin maliyeti hesaplanır. Performans Programının son düzenlemeleri yapılarak konsolide hale getirilir ve Rektörlük Makamının onayına sunulur.

Performans Programı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize edilir, Üniversite bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bilgisine sunulur. Son hali verilen Performans Programı Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir ve Üniversite internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2024