Sıkça Sorulan Sorular

Aranan: B��T��E VE PERFORMANS PROGRAMI B��R��M��

8 sonuç aşağıda listelenmiştir,

Aradığınız Sorunun Cevabı Yok Mu? Sorunuzu İletmek İçin Yardım Bileti Oluşturun

Performans Programı İşlemleri Nelerdir?

Performans programı çalışmaları bütçe çalışmaları ile başlar. Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan Amaç ve Hedeflere uygun olarak o yıl gerçekleştirilecek Performans Hedefleri belirlenir. Üniversite birimlerine yazı ve şablon gönderilerek Üniversite Performans Programında yer verilecek bilgilere ilişkin tabloların doldurulması istenir. Birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Üniversite Performans Hedefleri ve Göstergeleri kesinleştirilir. Performans hedeflerinden sorumlu olan birimler belirlenir. Birim bütçeleri göz önüne alarak her performans hedefinin maliyeti hesaplanır. Performans Programının son düzenlemeleri yapılarak konsolide hale getirilir ve Rektörlük Makamının onayına sunulur. Performans Programı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize edilir, Üniversite bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bilgisine sunulur. Son hali verilen Performans Programı Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir ve Üniversite internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Ödenek Aktarma ve Ek Ödenek İşlemleri Nelerdir?

Birimlerden gelen aktarma ve ek ödenek talepleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığınca yayınlanan Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilir. Kurum içi aktarmalar harcama birimleri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerçekleşir. Kurum içi aktarmalarda harcama birimleri taleplerinde bütçelerinde yer alan ödeneklerinin yetersiz kalan tertibi ile aktarma yapılacak tertibi de belirtirler. Uygun olmayan aktarma talepleri gerekçesi belirtilerek harcama birimlerine iade edilir. Mevzuat çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak işlemler e-bütçe sistemine giriş yapılır ve ödenek gönderme belgesi düzenlenir. Maliye Bakanlığı’nca sonuçlandırılması gereken talepler için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan gerekçeli bir üst yazı üst yönetimin onayına sunulur. Onaylanan yazı Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen aktarma ve ek ödenek işlemleri e-bütçe sisteminde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle serbest bırakılır.

Bütçe Hazırlık İşlemleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili yazı yayınlanır. Harcama birimlerine bütçe tekliflerinin hazırlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından duyuru yazısı gönderilir. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanan bütçe teklifleri harcama birimlerden alınır. Bütçe teklifleri e-bütçe sistemine giriş yapılır. Konsolide edilen bütçe teklifleri üniversite yönetim kuruluna sunulur. Bütçe teklif girişleri tamamlandıktan sonra cari bütçe teklifini Maliye Bakanlığı’nca, Yatırım bütçe teklifini ise Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen bir tarihte bütçe görüşmeleri yapılır. Maliye Bakanlığı’nca onaylanan kurum bütçeleri konsolide edilerek oluşturulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bütçe ve Plan Komisyonu’na gönderilir. Komisyon toplantı gündemine uygun olarak Bütçe ve Plan Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri tamamlanır. Bütçe ve Plan Komisyonu’nda kurumlar itibariyle görüşülen merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı, genel kurulda da kurumlar itibariyle görüşülerek, resmi gazetede yayınlanarak kanunlaşır.

Red ve İade İşlemleri Nasıl Yapılır?

Red ve iadeler; bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilâttan fazla ve yersiz alındığı tespit edilen meblağların ilgililerine geri ödenmesi işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. İade talebi ile gelen evrakının ekleri kontrol edilerek maddi hata olup olmadığı tespit edilir. Sisteme giriş işlemi gerçekleştirilir. Kanunda belirtilen tarihte Muhasebe İşlem Fişi düzenlenerek ödemesi yapılır. Yetkililerin kontrol ve imzasından sonra ilgili personelce gönderme emri belgesi ile ilgilinin banka hesaplarına aktarılır.

Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması İşlemleri Nelerdir?

Ayrıntılı Finans Programının hazırlanmasına ilişkin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Maliye Bakanlığı’nca yayınlanır. Harcama birimleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını içeren Ayrıntılı Finans Programının ilişkin tekliflerini talimatta belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda hazırlayarak, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı ve sistem üzerinden gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilen Ayrıntılı Finans Programı teklifi, üst yönetim onayına sunularak Maliye Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finans Programı, detay dağılımları e-bütçe sistemine giriş yapılarak onaylanır. E-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finans Programı harcama birimlerine bir üst yazı ekinde gönderilir. Ayrıntılı Finans Programına uygun olarak ödenek gönderme belgesi düzenlenir ve ödenekler serbest bırakılır.

Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçları Nelerdir?

Yatırım programı resmi gazetede yayınlanır. Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 3’er aylık ve yıllık olarak istenilen yatırım programı gerçekleşme ve uygulama sonuçları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilir. Rektörlük Makamının onayı ile 3’er aylık gerçekleşme raporları Kalkınma Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, yıllık gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na üst yazı ile gönderilir ve ayrıca elektronik ortamda girişleri yapılır.

Öz Gelirlere İlişkin İşlemler Nelerdir?

Gelir tahsiline ilişkin banka dekontları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili gelir tertipleri belirlenir ve gelir kaydı yapılır. Gelir gerçekleşme durumuna göre ödenek gönderme belgesine bağlanarak serbest bırakılır. Gelir fazlasının oluşması halinde ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılır.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanma Süreçleri Nelerdir?

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması için Maliye Bakanlığı’nca gönderilen yazıya istinaden hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu üst yönetimin onayı alınarak bir üst yazı ile Maliye Bakanlığına gönderilir. Ayrıca söz konusu rapor Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna da duyurulur.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2021