Sıkça Sorulan Sorular

Aranan: Fak��lte Sekreteri

4 sonuç aşağıda listelenmiştir,

Aradığınız Sorunun Cevabı Yok Mu? Sorunuzu İletmek İçin Yardım Bileti Oluşturun

Faaliyet Raporu İşlemleri Nelerdir?

Üst yazı ile birimlerden Faaliyet Raporlarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Faaliyet Raporu taslağı üzerinden hazırlanır. Doldurulan Birim Faaliyet Raporlarının çıktıları alınır ve Birimlerin üst yöneticilerine imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Birim Faaliyet Raporları konsolide edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır, Üniversite Faaliyet Raporu Rektörlük Makamının oluruna sunulur. Gerekli düzeltmeler yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı ‘’Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan’ını imzalar ve üst yönetici olarak Rektör ‘’İç Kontrol Güvence Beyanı’’nı imzalar. Basılan rapor Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilir. Sayıştay’dan gelen Uygunluk Bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Üniversite internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.

Faaliyet raporları kim tarafından ne kadar süre için hazırlanır?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İdarelerce Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin birim faaliyet raporu alt başlıklı 10. maddesinde; - "Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır" - "Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur"  - "Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir" denilmektedir.

Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama amacı nedir?

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Stratejik plan hazırlamakla ilgili usul ve esasların belirlenmesinde yetki hangi kurumumuzdadır?

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

İTÜ YARDIM İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2022